ชุด KIT เพาะเห็ด

ขั้นตอนการเพาะเห็ด ชุด KIT (ชุดเพาะเห็ดกึ่งสำเร็จรูป)
สำหรับนักเรียนและผู้ที่สนใจทดลองทำก้อนเชื้อและศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ด 
ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองโดยเริ่มจากอุปกรณ์และวัสดุชุดเล็ก (ชุด KIT) 
ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้