บ้านเรือนน้อย นครปฐม

เปิดสอนการเพาะเห็ด (การผลิตก้อนเชื้อ)ให้กับบุคคลทั่วไป 
ค่าเรียน/ค่าอุปกรณ์ ท่านละ 1,400 บาท 

เปิดสอนทุกเสาร์ - อาทิตย์

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 087-9994132
หร 

การเรียนรู้เพาะเห็ดที่บ้านเรือนน้อย จ.นครปฐม
 8.00 น. แนะนำกิจกรรมและแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เพาะเห็ด
8.30 น. เริ่มผสมขี้เลื่อยและเตรียมส่วนผสม ด้วยมือและอุปกรณ์ผสม (ขี้เลื่อย 25 กิโลกรัม)
10.00 น. อัดก้อนเชื้อด้วยมือ(ขี้เลื่อย 25 กิโลกรัม)
11.00 น. เรียงก้อนเห็ดลงถังและนึ่งก้อนเห็ด (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
- ขั้นตอนการนึ่งและขั้นตอนการใช้งานชุดแก๊ส

 12.00 น.  รับประทานอาหาร
 12.30 เรียนรู้ธรรมชาติของเห็ด, ปัจจัยการเพาะเลี้ยงเห็ด,
ระบบสร้างความชื้นในโรงเรือน,พฤติกรรมการดอก,
การเปิดดอก,การเก็บดอกเห็ดและแนวทำเห็ดคุณภาพ
15.00 น.  การหยอดเชื้อเห็ด
15.30 น.  สรุปกิจกรรมและสอบถามเพิ่มเติม
16.00 น.  จบครับ

หมายเหตุ    การผลิตก้อนเชื้อเห็ดแบบลูกทุ่ง ท่านจะได้ก้อนเชื้อที่ท่านทำกลับไปทั้งหมด พร้อมหัวเชื้อสำหรับหยอดเชื้อ

***เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด สามารถติดต่อนัดหมาย
การเรียน]ได้ตามควา่มสะดวกของผู้เรียนโดยจะเปิดในทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ครับ